{"total":403,"stores": [ {"name":"Công TY TNHH Vật Tư Thiết Bị Cấp Thoát Nước Hải Thu","web_address":"105 Trần Duy Hưng, Tổ 15, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.3525040883314!2d106.32668941493112!3d20.93835448604748!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359b47550224a9%3A0x18e8c314cee674c6!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1501749570670","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"} ] }